အဂၤလိပ္စာက အသံထြက္ မၿငိမ္ဘူး


သာသနာ႔တကၠသိုလ္က ဆရာေတာ္ မိန္႔တာကို သတိရတယ္ "အဂၤလိပ္စာက အသံထြက္ မၿငိမ္ဘူး" တဲ႔။
အမွန္ပဲ။ "Busy" က ဘူးဇီးျဖစ္ရမွာ ဘီးဇီးလာျဖစ္ေနတယ္။ ဒါပဲလားဆိုေတာ႔ မဟုတ္ဘူး။
Lazy က ပ်င္းရိေသာ၊ laziness ပ်င္းရိျခင္း။ ျဖစ္သင္႔တာက busy က အလုပ္ရႈပ္ေသာ ဆိုရင္ business က အလုပ္ရႈပ္ျခင္းပဲ။ အခုေတာ႔ business က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တဲ႔။ အဂၤလိပ္စာကေတာ႔ မႏိုင္ဘူး။

Post a Comment