ကိုဆိုဗို


ကိုဆိုဗိုဆိုတာ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယား ေျခာက္ႏိုင္ငံထဲမွာ ခြဲထြက္ခြင္႔
မရွိတာကလြဲရင္ ဆပ္ဗ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရွိတဲ႔ ျပည္နယ္တစ္ခု။
၁၉၆၁ ခုမွာ အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမြတ္စလင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆာပ္ဗ္ ေအာ္သိုေဒါက္စ္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမြတ္စလင္ေတြရဲ႕ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းက ဥေရာပမွာ အျမင္႔ဆံုး၊ ဒီလိုနဲ႔ ကိုဆိုဗိုဟာ ယူဂိုဆားဗီးယားထဲမွာ လူဦးေရ အထူထပ္ ဆုံး ျဖစ္လာခဲ႔။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမြတ္စလင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ အသက္ ၂၀ ေအာက္ လူငယ္ေတြ။
ျပသနာေတြေၾကာင္႔ စီးပြားေရး အခြင္႔အလမ္းေတြရွာဖို႔ ဆာပ္ဗ္ေတြက ဘဲလ္ဂရိတ္နဲ႔အျခားေဒသေတြမွာ သြားေနၾက။
အက်ိဳးဆက္က..
၁၉၉၁ ခု ေရာက္ေတာ႔ ကိုဆိုဗိုမွာ အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမြတ္စလင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆာပ္ဗ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သြားတယ္။
(The Clash of Civilization. Page 260)

Post a Comment