**ပန္းႏွင္း အႏုပႆနာ**


ဖူး၊ ငုံ၊ ပြင္႔
လန္း၊ ႏြမ္း၊ ေႂကြ
ပန္းတစ္ပြင္႔ ရွဳမွတ္ေန။

ေပ်ာ္၊ ေငြ႕၊ ျပန္႔
စု၊ ဖြဲ႕၊ ေဝ
ႏွင္းတစ္ေပါက္ ပြားမ်ားေန။
သတိပ႒ာန္နဲ႔ ေနေတာ႔
သိမ္ေမြ႔တဲ႔ ႏွင္းကမၼဌာန္းသံကို
ပန္းက ဥဒယဉာဏ္နဲ႔ အမိအရ လွမ္းရွဳတယ္။
အနည္းဆုံးေတာ႔
ေန ထန္းတစ္ဖ်ား
ဘယဉာဏ္ မကစားခင္ အထိ

သူတို႔။ ။

Post a Comment