ဗ်ည္း သုံးဆယ္႔သုံးလုံး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ရမည္ (၂)


"စ" လုံး
"စ" လုံး ကိုေတာ႔ ေထာက္ခံပါသည္။ အဓိပၸါယ္လည္း လွပါသည္။ အစမွာ လုံးလုံးေလး (သို႔) စတင္ခ်ိန္မွာ စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိၾကသည္ ဟုအဓိပၸါ ယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုံစံကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည္႔မိေတာ႔ မ်က္ေစာင္းထိုးေနဟန္ရွိသည္ကို စတင္ေတြ႔ရသည္။

"ဆ" လိမ္
သိပ္သေဘာမေတြ႔မိေတာ႔ပါ။ စ လို႔မွ ဘာမွ မၾကာေသးခင္ မုန္းႀကိဳးလိမ္လို႔ လိမ္လိမ္ေကာက္ေကာက္ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္သင္႔ဟု ထင္ပါသည္။ "လုံး" ေနရာမွာ "လိမ္" သြားေသာကာလက ဘာမွ မၾကာလိုက္ပါ။ ေရးဟန္ အေနနဲ႔လည္း ေကြးေနေအာင္ "ခ" ေသာ "ခ" ေကြးႏွင္႔ ေတာ္ေတာ္တူေန သည္။
ထူးသည္က "ဆ" လိမ္က ေက်ာပိုးအိပ္ႀကီး ပါေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘာေတြ ထည္႔ထားမွန္း မသိပါ။"ဇ" ကြဲ
လိမ္ သြားၿပီဆိုလ်ွင္ အေျခအေနကို အကဲခတ္လို႔ ရသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ လိမ္ၿပီး မၾကာမီ သူသူ ငါငါ "ဇ" မ်ား ကြဲၾကေတာ႔သည္။ ေရးဟန္အားျဖင္႔ လည္း "ဇ" ကြဲသည္ ပုရြက္ဆိတ္ အကိုက္ခံထားရေသာ "ဂ" ငယ္ နဲ႔ ႔ေတာ္ေတာ္တူေနပါသည္။ မျဖစ္သင္႔ပါ။

"ဈ" မ်ဥ္းဆြဲ
မေကာင္းေတာ႔ပါ။ ကြဲၾက ၿပဲၾကၿပီး မ်ဥ္းမ်ား "စြဲ"လာၾက၊ "ဆြဲ"လာၾကသည္။ သူ႔မ်ဥ္း ကိုယ္႔မ်ဥ္းစသည္တို႔ျဖင္႔ သူသူငါငါ အတၱလည္း ကဲလာၾကေတာ ႔သည္။
ဗ်ည္းတစ္လုံးေရးရာမွာ ေပတံလိုေနသလိုလည္း ခံစားရပါသည္။ လုံးဝ မျဖစ္သင္႔ပါ။

"ည"
ဤမ်ွဆို စာရႉသူတို႔ သေဘာေပါက္ၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။
"စ" လုံး။ အစမွာ စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိၾကသည္။
"ဆ" လိမ္။ စ လို႔ မၾကာမီ မုန္းႀကိဳးလိမ္လို႔ လိမ္လိမ္ေကာက္ေကာက္ျဖစ္ လာသည္။
"ဇ" ကြဲ။ လိမ္ၿပီး မၾကာမီ သူသူ ငါငါ "ဇ" မ်ား ကြဲၾကေတာ႔သည္။
ထို႔ေနာက္ "ဈ" မ်ဥ္းဆြဲ။ ကြဲၾက ၿပဲၾကၿပီး သူ႔မ်ဥ္း ကိုယ္႔မ်ဥ္း ဆြဲလာၾကသည္။
ဒီေနာက္ ဘာရွိေသးသနည္း။
"ည" ေရာက္သြားပါေတာ႔သည္။
မီးကလည္း ပ်က္ေနသည္ ဆိုပါေတာ႔......?????

"ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဎ၊ ဏ" အုပ္စုကေတာ႔ က်ေနာ္႔ ဉာဏ္မမီေလာက္ေအာင္ ရွဳပ္ေ ထြးေသာ အုပ္စုျဖစ္ေနသျဖင္႔ လက္ေရွာင္လိုက္ပါသည္။ အျပင္မွာ ခ်ေရးပါ ဆိုလ်ွင္ ဤအုပ္စုကို မွန္ေအာင္ပင္ မေရးတတ္ပါ။ ကိုယ္မပိုင္ေသာ ဘာသာ ရပ္ကို လူလယ္၊ လူတတ္ ဝင္မလုပ္တာက စိတ္ မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ကြန္မင္႔မ်ား အႏၱရာယ္မွ ကင္းေဝးေစႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ကူးေပါက္ရင္ ဆက္ပါမည္၊ မေပါက္ ရင္ မဆက္ပါ။ ဤမ်ွျဖင္႔ပင္ ဗ်ည္း သုံးဆယ္႔သုံးလုံး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကို ျပင္ကို ျပင္မွရမည္ ဆိုသည္က ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္လုံး ေန႔ခ်င္းည ခ်င္း ေျမျပင္ညီျဖစ္သြားသလို သိသာလွၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Post a Comment