အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲ


အီတလီက ရပ္ကြက္တစ္ခုထဲမွာပဲ ဆိုင္သုံးဆိုင္ရဲ႕ ဂစ္တာေၾကာ္ျငာသုံးခု ဒီလိုေတြ႔ရတယ္ တဲ႔။
ပထမဆုံးဖြင္႔တဲ႔ဆိုင္က
"ကမၻာမွာ အေကာင္းဆုံး ဂစ္တာမ်ား ရၿပီ" တဲ႔။

သူ႕ေနာက္မွာ ဒုတိယဖြင္႔တဲ႔ဆိုင္ကေတာ႔
"အီတလီမွာ အေကာင္းဆုံး ဂစ္တာမ်ား ရၿပီ" တဲ႔။

သူတို႔ႏွစ္ဆိုင္ရဲ႕ အလယ္မွာ ေနာက္ဆုံးမွ ဖြင္႔တဲ႔ဆိုင္ကေတာ႔
"ကမၻာမွာ အေကာင္းဆုံး ဟုတ္ မဟုတ္၊ အီတလီမွာ အေကာင္းဆုံးဟုတ္ မဟုတ္ေတာ႔ မေသခ်ာပါ၊ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာေတာ႔ အေကာင္းဆုံး ဂစ္တာမ်ား ဒီဆိုင္မွာ ရၿပီ" တဲ႔။

Post a Comment