စစ္ အသုံးစာရိတ္


အာစီယံက ထိေရာက္မႈရွိတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ စံျပအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္၊ အဲသလိုအဖြဲ႔မွာ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာရဲ႕ သာဓကတစ္ခုလည္းျဖစ္။
စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ဖြဲ႔တာလည္းမဟုတ္၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြက စစ္ေရးအရ အေျခခံ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈေတြရေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ စစ္ အသုံးစာရိတ္ေတြ တိုးျမႇင္႔၊ စစ္အင္အားေတြ စုစည္း။ အေနာက္ဥေရာပ နဲ႔ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြက ေလ်ွာ႔ခ်ဖို႔လုပ္ေနတာေတြနဲ႔ စာၾကည့္ရင္ မ်က္လုံးျပဴးသြားေလာက္ေအာင္ ဆန္႔က်င္ေနတယ္။

ASEAN is often cited as an example of an effective multicultural organization. It is, however, an example of the limits of such organizations. It is not a military alliance. While its members at times cooperate militarily on a bilateral basis, they are also all expending their military budgets and engaged in military buildups, in striking contrast to the reductions West European and Latin American countries are making.
(The Clash of Civilizations. p. 132)

Post a Comment