မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္


မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ ဖဘေပၚက ရပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးမိတ္ေဆြ
"ေနာက္ဆုံးေတာ႔ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ဆိုတာ ကိုယ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္စပ္စပ္လုပ္ေနေန လက္တြဲျဖဳတ္မသြားသူကို ေခၚတာပါ"
ရဲျမင္႔တဲ႔၊ မယုံရင္ သူ႔ေဝါေပၚသြားၾကည့္ပါ၊ ဒါမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

Post a Comment