စကၤာပူေအာင္ျမင္မႈကို အရည္အေသြးသံုးရပ္နဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ သြား


နိုင္ငံတြင္းမွာေတာ႔ စကၤာပူေအာင္ျမင္မႈကို အရည္အေသြးသံုးရပ္နဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ သြားနိုင္ပါတယ္။
၁ ။ ေနထိုင္ဖို႔နဲ႔အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ လံုျခံဳေအးခ်မ္းတဲ႔နိုင္ငံျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ
၂ ။ နိုင္ငံသားအားလံုးကို တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ
၃ ။ မ်ိဳးဆက္တိုင္းမွာ ဒီေအာင္ျမင္မွဳ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေအာင္ စနစ္တက် စီမံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမႈ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ယူခဲ႔ရတဲ႔ အေျခခံအခ်က္သံုးခ်က္ မရွိဘူးဆိုရင္ လက္ရွိခံစားေနရတဲ႔ အသီးအပြင္႔ ေတြလည္းမရွိနိုင္ေတာ႔ပါဘူး။ စကၤပူနိုင္ငံထဲကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံတဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစီးပြားေရားသမားေတြအေနနဲ႔ စကၤာပူကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ေနၾကရပါမယ္။ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိေနမွ သူတို႔က ယံုၾကည္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အနာဂတ္ ခရီးကိုအရွိန္မပ်က္ ခရီးဆက္သြားနိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ကသာ ဒီလမ္းစဥ္အတိုင္း ကမၻာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ မထားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔လည္း ကမၻာအျပင္ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(လီကြမ္းယု အမွာစာမွ)

Post a Comment