စကားေျပာေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား (၇)


၁။ ခ်စ္ျခင္းတရားက အလြန္လွပပါသည္။
၂။ ယင္းျဖစ္လာရန္ အလြန္ရွည္ေသာလည္ပင္းႏွစ္ခု ညီညြတ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
၃။ ခ်စ္ျခင္းတရားခိုင္ၿမဲေနဖိ႔ုဆိုရင္ ဟိုဟိုဒီဒီၾကည့္လို႔ရေတာ႔မည္ မထင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင္႔ခ်စ္ျခင္းတရားဟူသည္ လွပသည္၊ ခက္ခဲသည္၊ မလြတ္လပ္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

Post a Comment