ဘုရားထံ အပူကပ္ျခင္း (ေစာေစာစီးစီး)


"ခ်စ္သားတို႔၊ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာလ်င္ တစ္ႀကိမ္သာေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ေပၚလာေသာ လိပ္ကန္းႀကီးတစ္ေကာင္ ရွိေလာရာ၏။
သမုဒၵရာႀကီးထဲမွာလည္း အေပါက္တစ္ေပါက္သာပါေသာ ထြန္တုံးႀကီးသည္ ဟိုဟိုဒီဒီ ေျမာေနရာ၏။
ထို လိပ္ကန္းႀကီးလည္ပင္းသည္ (အိုလံပစ္ ေရႊတံဆိပ္အလား) ထို ထြန္တုံးႀကီး အေပါက္၌ စြတ္မိေကာင္း စြတ္မိေလရာ၏။
လူ႔ဘဝရမႈသည္ ဒီထက္ပင္ ခက္ခဲေသးဘိ၏"
***********************************************************************
"အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လိပ္ကန္းႀကီးေတြအတြက္ ထြန္တုံး အေပါက္ေလး နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ထပ္က်ဥ္းေပးပါဦးဘုရား၊ အေပါက္ အရြယ္ အစားတူေနရင္ မတရားလွပါဘုရား"

Post a Comment