လူနဲ႔ စင္တာကေလာ႔စ္(ခရစ္ယန္ စာဖတ္ပိတ္သတ္အတြက္)


၁။ ငယ္စဥ္ စင္တာကေလာ႔စ္ တကယ္ရွိတယ္လို႔ သင္ ယုံၾကည္တယ္။
၂။ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ႔ စင္တာကေလာ႔စ္ တကယ္မရွိဘူးလို႔ သိလာတယ္။
၃။ ဒီထက္ႀကီးေတာ႔ သင္ကိုယ္တိုင္ စင္တာကေလာ႔စ္နဲ႔တူေအာင္ ဝတ္စားလာတယ္။
၄။ ေနာက္ဆုံး တူေအာင္ဝတ္စားစရာမလိုေတာ႔ဘဲ စင္တာကေလာ႔စ္ပုံေပါက္လာတယ္။

Post a Comment