ကြန္ျမဴနစ္အမည္ခံ တရုတ္သမၼတ


ကြန္ျမဴနစ္အမည္ခံ တရုတ္သမၼတကိုၾကည့္ပါ။
သူဟာ ႏိုင္ငံေရးက်မ္းေၾကသူပါ၊ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာတယ္၊ ေနာက္ဆင္ျခင္ဖို႔ သတိေပးတယ္။
သူဟာ"ဘယ္လိုေျပာရမလဲေပါ႔ေနာ္"သမၼတမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ေျပာရမယ္႔စကားကို သိကိုသိတဲ႔ သမၼတ။

Post a Comment