ဦးေအာင္မင္း ဖြင္႔ဆိုတဲ႔ ရဲေဘာ္စိတ္ (လိုတိုးပိုေလ်ွာ႔) အက္သစ္ (တဲ႔)


၁။ သစ္တုံးႀကီးတစ္တုံးကို ရြာသားႏွစ္ေယာက္ထမ္းလာတယ္၊ ေဘးက ဝင္ မထမ္းရင္ သူတို႔ဆက္ေလးေနမယ္။ ဝင္ထမ္းလိုက္ရင္ ေပါ႔သြားတယ္။ (ရွင္းတယ္ ဝန္ႀကီးရာ)

၂။ ေလွက လူသုံးေယာက္ပဲဆန္႔တယ္၊ ေရေပၚမွာ လက္တစ္လုံးပဲေပၚေတာ႔ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ေန႔ေစ႔လေစ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကလည္း လိုက္လိုတယ္။ ဒါဆိုတစ္ေယာက္ဆင္းေပးရမယ္။ (ဒါလည္း ရွင္းတာပဲ ဝန္ႀကီးေရ)

Post a Comment