မၾကာမီ လာမည္ေပါ့


(မ်က္ႏွာဖုံးေပၚ တင္ထားတဲ့ဝါက်ေတြကေတာ့ စာဟန္၊ စကားေျပာဟန္ ေရာေနေလရဲ႕ ဆ်ာေက်ာ္ေရ။ အဟက္)
ပထမဆုံး ဘာသာျပန္ဝတၳဳ၊
စာေရးဟန္နဲ႔ တစ္အုပ္လုံး ပထမဆုံးေရးတဲ့ ဘာသာျပန္ပါ။
(Aug 30, 2016)
Post a Comment