ဂ်င္ေဝေတာ္


ဒါနက္ ေမးခြန္းေလးေတြ ျဖည္းျဖည္းေမးၾကဘာ ေညာ္။ မစၥတာခ်ိဳင္းနား ၂ ခန္းက်န္ေနလို႔။ ေက်ာ္က စာေရးျမန္ေပမဲ့ စာမ်ိဳက္တတ္ပုစ္။ ခ္
ဂ်င္ေဝေတာ္
(April 11, 2016)

Post a Comment