အရင္က ဝတၳဳဘာသာျပန္ကို ခပ္လြယ္လြယ္ပါလို႔ ထင္တားတဲ႔ေကာင္ေလ


စာေရးရာမွာ ပင္ကိုယ္ေရးနဲ႔ဘာသာျပန္ မတူဘူး။ ကိုယ္တိုင္သိၿပီးၿပီ။
ဘာသာျပန္ရာမွာလည္း စာေလး၊ က်မ္းႀကီးေတြျပန္ရတာန႔ဲ ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ ဝတၳဳ ကို ျပန္ရတာ မတူဘူး။
က်မ္းႀကီးမွာ ဘာသာရပ္နဲ႔အဓိပၸါယ္ တတ္ႏိုင္သမ်ွ နီးစပ္ေအာင္ အားစိုက္ရၿပီး ဝတၳဳက ရသမပ်က္ေအာင္ ခံစားမႈပိုအားစိုက္ရတယ္။
ဘယ္ဟာမွ မလြယ္ဘူး။ အရင္က ဝတၳဳဘာသာျပန္ကို ခပ္လြယ္လြယ္ပါလို႔ ထင္တားတဲ႔ေကာင္ေလ.....
ဆရာႀကီးျမသန္းတင္႔က မ်က္မွန္မ်ား ေက်ာ္ၾကည့္ေနေလမလား။
(May 21, 2015)

Post a Comment