၂၀၁၈


၁) တတိယလိႈင္း (ဒု) ထြက္...
၂) ရက္ပိုင္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ေဆာင္းဦးေပါက္ ပ႐ုဖတ္...
၃) ကမ႓ာ့အလင္းလက္ဆုံး ၾကယ္စင္ေလးမ်ား..စာ႐ိုက္ဖို႔ ေမာင္သစ္ေဝဆီ ဒီေန႔ အီးေမးပို႔
၄) လက္ရွိ ကမ႓ာ့ ပထမဆုံး ဆယ္လီေက်ာက္ဘုတ္ဆရာႀကီး အေသာကကို ဖတ္ေနတယ္။
စာအုပ္ ၆ အုပ္၊ စာႏွာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ခ်ာလပတ္ရမ္း။
ဖမ္းမိမွ "မင္းၾတားႀကီး ဘယ္မွမေျပးနဲ႔။ ျမန္မာျပည္လိုက္ခဲ့" လို႔ ေျပာရမွာပဲ။
အခုေတာ့ ဖမ္းမမိေသးဘူး။

Post a Comment