ထမင္းဆိုင္


အမွန္တရား ဟူသည္
လိုက္ပြဲမရေသာ
ထမင္းဆိုင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္
ေလာကဓံကို ခံတြင္းေတြ႕လ်င္
လိုက္ပြဲမ်ားစြာ ေတာင္းယူႏိုင္သည္။
ယင္းဆိုင္က
တစ္ခါတစ္ခါ မုသားကို
သြားၾကားထိုးတံအျဖစ္လည္း
ဧည့္ခံတတ္ေသး၏။
ထူးျခားသည္ကား
ဆိုင္၏နာမည္
သတ္ပုံလြဲမွားေနပါေစ
အမွန္တရား၏အရသာက
ေျပာင္းလဲမသြားပါ။
ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment