တတိယလွိဳင္း


ေရွ႕လဆန္းရင္ ထြက္ႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ပထမပတ္ (သို႔) အလြန္ဆုံး ဒုတိယပတ္ထဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ထြက္ရင္ ထပ္ေျပာမယ္ေလ😜😜


😜


Post a Comment