ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ လုပ္ေပးတယ္ တဲ့


စလုံးအစိုးရက စလုံးနည္းစလုံးဟန္ပဲ။ ပတ္ပတ္လည္မွာ သစ္ပင္ေဟာင္းေတြႏႈတ္၊ အားလုံးအသစ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးေနလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာလို႔ တဲ႔။
လီကြမ္းယုေျပာသားပဲ၊ တို႔က အေစာႀကီးႀကိဳလုပ္ေပးရင္ လူထုက ေမ႔သြားတာ။ မလုပ္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ လုပ္ေပးတယ္ တဲ႔။
Post a Comment