မိဘျပည္သူႀကီးက ေတာင္းဆိုရင္ေတာ႔


မိဘျပည္သူႀကီးက ေတာင္းဆိုရင္ေတာ႔ သတ္ပုံသတ္ညႊန္းေလးေတြ ဂုစိုက္အုန္မဘာ။
ေျပာသာေျပာရတာ ကြကိုျပန္ဖတ္ေတာ႔ အမွား မရွိ၊ ပကတိ စင္းလုံးေခ်ာေနတာ။
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပထမတြဲ စာမူၾကမ္းေတြ အဖတ္ခိုင္းေတာ႔ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းဆီက မွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လာတယ္၊ "ဘာကို ဆိုလိုမွန္း မသိ၊ ျပန္ေရးပါ" တဲ႔။
သူ႔ေတြ႔မွ ေျပာျဖစ္တယ္၊ "ခင္ဗ်ားကသာ ဘာဆိုလိုမွန္း မသိတာ၊ က်ဳပ္ဘာသာက်ဳပ္ ဖတ္ေတာ႔ ေခ်ာေနတာပဲ၊ ဝါက်ကသာရွည္တာ အဓိပၸါယ္က ရွင္းေနတာပဲလို႔ေတာင္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ေျပာမိေသးတယ္" ဆိုတာ႔ တဟားဟားနဲ႔ ရယ္ပါေလေရာ။

Post a Comment