ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိ၊


Dhamma can be realized by the wises individually.
ဒီလိုဆိုေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာက အင္ဒီဗီက်ဴယယ္လစ္ဇင္ပဲ။

Post a Comment