ဇင္ေဝေသာ္၊ ဇင္ေဝေသာ္နဲ႔


"ဇင္ေဝေသာ္၊ ဇင္ေဝေသာ္နဲ႔ ဘာသာျပန္စာအုပ္ေတြဖတ္ၿပီး အထင္ႀကီးမိတာ။ အဂၤလိပ္စာတတ္တာပါ၊ အေတြးအေခၚက ခ်ာပါ႔"
"ဟိုက္ အသားလြတ္ႀကီးပါလား၊ ငါေရးတာကလည္း ဘုံဝါဒ။ မင္းနဲ႔ငါ၊ ငါတို႔နဲ႔ သူတို႔၊ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ ကမၻာရဲ႕ ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ပါရာဒိုင္းအေၾကာင္ပါ၊ ဘေလာ႔တယ္ကြာ"
"ဒီမိုခ်ာႀကီးက ဘေလာ႔သြားတယ္၊ သူတို႔ေျပာတဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင္႔က ဘာလဲ" တဲ႔။

ဟ ေကာင္ေလးရ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ သူ သန္႔ရွင္းထားတဲ႔ ကြင္းျပင္ေပၚ မင္းကို လြတ္လြပ္စြာ အီအီးပါခြင္႔ေပးတာ မဟုတ္ဘူး ဟ။

Post a Comment