ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္တက္လာေတာ႔


ေပ႔ဂ်္အႀကီစားေတြကလည္း ဘေလာ႔မယ္၊ အန္မယ္ ပဲ။
ပရိသတ္ကလည္း အန္မယ္၊ ေဖာ္လို ျဖဳတ္မယ္ ပဲ။ ပိုင္နက္ကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္။
ေဖ႔စ္ဘုတ္က တကယ္ကို လြတ္လပ္ခြင္႔ေပးထားတာ။

Post a Comment