ရာသီစာ အဂၤလိပ္


ဒီမိုကေရစီက လစ္ဘရယ္ဝါဒကိုအေျခခံေတာ႔ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ သြားေရာ။
ဒါက အထူးအဆန္းမွ မဟုတ္တာ၊ ပါဠိလို နိဗၺာန္ရဲ႕ ပရိယာယ္ "ဝိမုတၱိ" က လစ္ဘေရးရွင္းပဲ။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဆရာဂဂၤါတို႔ေဟာတတ္တဲ႔ နိဗၺာန္မရခင္ ဒီမိုကေရစီရေအာင္ အရင္လုပ္ၾကဆိုတာ ပါဠိေတာ္နဲ႔ ညီတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။

ေနာက္ၿပီး ဗုဒၶနဲ႔ ပေစၥကဗုဒၶ ရွိေသးတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶက တစ္သီးပုဂၢလကို ရည္ညႊန္းတယ္၊ သာဝကေတြ မထား၊ သာသနာ မေထာင္ဘဲ တစ္ပါးတည္း နိဗၺာန္ႂကြတာမ်ိဳး။ ျမန္မာလို ဘုရားငယ္လို႔လည္း သုံးၾကတယ္၊ အဂၤလိပ္ လိုေတာ႔ ဆိုင္းလင္႔တ္ ဗုဒၶ (Silent Buddha) လို႔ အေတြ႔မ်ားတယ္။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ပေစၥကဗုဒါၶကို တစ္သီးပုဂၢလဘုရားလို႔ ျမန္မာမႈျပဳရင္ မမွားႏိုင္ဘူး။

Post a Comment