ဟဲဟဲ ဒါေလာက္ဆို ရၿပီ


က်ေနာ္ဟာ လက္ရွိကုမၸဏီမွာ စီအီးအို၊ ကမၻာသိ တကၠသိုလ္ႀကီးရဲ႕ ဌာနတစ္ခုမွာ အႀကံေပးပါ။ ဘယ္ကိုမွ ျပန္လည္ မလွဴဒါန္း၊ မေပးကမ္းဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္႔ဝင္ေငြဟာ တစ္လ ျမန္မာေငြ သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ က်ေနာ္႔ရဲ႕ ဘက္ဆဲလားစာမူခ ထည့္မတြက္ရေသးပါ။
ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ အခုလို အလုပ္လုပ္ေနျခင္းပါ၊ ယုံၾကည္ရင္ က်ေနာ္႔ကို မဲေပးပါ။ ေနာင္တ မရေစရပါ။
ဇင္ေဝေသာ္
အာစီယံတိုင္းေဒသႀကီး
စကၤာပူမဲဆႏၵနယ္ေျမ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း ကိုယ္စားလွယ္။

ဟဲဟဲ ဒါေလာက္ဆို ရၿပီ။

Post a Comment