ေသမင္း - ခင္ဗ်ားႀကီးကုိတင္းေနတာႀကာျပီ (ဒဂုန္တာရာ အတြက္)

တုိင္းျပည္အဝွမ္းေပ်ာ္မယ့္
ေနပူေတာ္ကၽြဲက မေသ
ေစာင္းတီးသူေတြ ေသႀက
ေသမင္း ခင္ဗ်ားႀကီးကုိတင္းေနတာႀကာျပီ။

( ကဗ်ာဆရာ-ေစာေ၀ )

Post a Comment