ဒီေန႔ဝတ္ျပဳပြဲမွာ ေျပာမယ္႔အခ်က္ ၃ ခ်က္


၁။ ၁၉၆၅ ခုမွာ လီကြမ္းယု ေက်ာင္းကိုေရာက္လာဖူးသည္မွလြဲၿပီး တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈ မရွိ။
၂။ သူကိုယ္တိုင္ Nominal Buddhist လို႔ဝန္ခံထားတဲ႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဓေလ႔ထုံးစံအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
၃။ တရားရႈမွတ္ျခင္းကို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာလည္း သင္ေပးသင္႔သည္ဟု အဆိုျပဳဖူးသူ။ (ဘာသာစုံႏိုင္ငံမွာ သေဘာတူညီမႈ လုံးဝမရႏိုင္သည့္အႀကံျပဳမႈ)

Post a Comment