သေဘာတူညီမႈ ႏွစ္မ်ိဳး


အေနာက္က သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ထိုးလ်င္ ထိုသေဘာတူညီမႈအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ထိုးရာမွာ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ထိုသေဘာတူညီမႈထဲမွာ ျပင္ဆင္စရာ၊ ျဖည့္စြက္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတတ္သည္။
(ကစ္ဆင္းဂ်ား။ world order)

ကဲ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ သေဘာတူညီမႈက ဘယ္လို သေဘာတူညီမႈလဲ။
သမိုင္းက ေျပာျပေနတာကေတာ့ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားပါ။
ေစာင့္ပဲၾကည့္ရမယ့္ သေဘာပဲ။ ဦးရဲထြဋ္ ဝမ္းသာသေလာက္ ေလ့လာသူေတြကေတာ့ ဝမ္းမသာေလာက္ေသးဘူး။

Post a Comment