တကယ္လို႔ မင္းက ဘုရင္ဆိုရင္


The Man in the Iron Mask ဇာတ္ကားထဲက ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္ပါ။
ေခတ္ေဟာင္း ဥေရာပရဲ႕ နိမိတ္ပုံတခ်ိဳ႕ေပါ႔။ ဒီလို
The King cares for nothing,
knows nothing.
တကယ္လို႔ မင္းက ဘုရင္ဆိုရင္
Remember, don't ever apologize. Never says sorry. တဲ႔။

Post a Comment