လူနာျပကၡဒိန္က ဒီေန႔ လျပည့္လို႔ သတ္မွတ္တယ္။


ဒီႏွစ္ မိတ္ဆက္လိုက္တဲ႔ ဘာသာေရးဝတ္ရြတ္စဥ္ကေတာ႔ လျပည့္ေတြနဲ႔ ဘုရားေဟာတဲ႔ သုတ္ေတြကို ညႇိၿပီး ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္မႈပါ။ ဒီလျပည့္မွာ က်ေရာက္တာက ရာဟုေလာဝါဒသုတ္ျဖစ္လို႔ ဒီည ဒီသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ၾကမယ္ေပါ႔။
သုတ္ေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ႔ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကို အရိုးရွင္းဆုံး ခြဲျခားျပျခင္းပါ။
ကိုယ္႔အတြက္၊ သူ႔အတြက္၊ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ မေကာင္း။ အကုသိုလ္။
ကိုယ္႔အတြက္၊ သူ႔အတြက္၊ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ ေကာင္း။ ကုသိုလ္။
မျပဳ၊ မေျပာ၊ မႀကံမီ အရင္စဥ္းစားဖို႔ ရွင္ရာဟုလာကို ေပးတဲ႔ ဩဝါဒ ပါပဲ။

Post a Comment