ဦးသိန္းစိန္ကို ရည္ၫြွန္းေၾကာင္း


ဦးသိန္းလို႔ေခၚၾကည့္။ ဦးသိန္းစိန္ကို ရည္ၫြွန္းေၾကာင္း ဘယ္သူမွ မသိဘူး။
ေဒၚစုလို႔ေခၚရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို႔ ခ်က္ခ်င္းသိၾကတယ္။ အစပိုင္း အစိုးရက ေဒၚစုၾကည္လို႔ သုံးၾကည့္ေသးတယ္။ မတြင္က်ယ္ဘူး။ ဒါကလည္း
လုပ္ယူလို႔ မရတာေတြထဲက တစ္ခုပဲ။

Post a Comment