တို႔ႏိုင္ငံက အားက်မခံ သင္ပုန္းႀကီးမဲ႔ၿပိဳက္တယ္


ဘာသာမဲ႔မ်ားတဲ႔ႏိုင္ငံေတြက စာရိတၱျမင္႔၊ ခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဆိုေတာ႔ တို႔ႏိုင္ငံက အားက်မခံ သင္ပုန္းႀကီးမဲ႔ၿပိဳက္တယ္။ မူႀကိဳပါမက စာနယ္ဇင္းေလာကမွာပါ အဲဒီ အေရးခက္ဗ်ည္းေတြ မရွိသင္႔ေတာ႔ဘူး။ ငိငိ။

Post a Comment