ေရျပတ္လပ္မႈ


အိႏၵိယရဲ႕ ေရျပတ္လပ္မႈ။
ေတာေတာင္ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ သတ္ပစ္လာတဲ့ ျမန္မာအစိုးရ စနစ္ေဟာင္း။
လာမယ့္အႏွစ္ ၅၀ နဲ႔ ၁၀၀။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ကို ေရမငတ္ေစပါနဲ႔။

Post a Comment