ကမၻာ႔သမိုင္းအရ


၁။ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈေခတ္
၂။ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈေခတ္
၃။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေခတ္
၄။ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာေခတ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။

ဥေရာပ အလယ္ေခတ္မွာ လူထုကို စည္းရုံး၊ ေမာင္းႏွင္၊ ပုံသြင္းဖို႔ ဘာသာေရးကို အသုံးခ်။
အသိဉာဏ္ပြင္႔လင္းေခတ္မွာ ဒီဗ်ဴဟာ အလုပ္မျဖစ္ေတာ႔။ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈက ေနရာ ဝင္ယူ။
၁၉ နဲ႔ ၂၀ ရာစုမွာ လူထုကို စည္းရုံး၊ ေမာင္းႏွင္၊ ပုံသြင္းဖို႔ အမ်ိဳးသားေရးကို အသုံးခ်။
၂၀ ရာစုေႏွာင္းနဲ႔ ၂၁ ရာစုမွာ ဒါလည္း သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ႔ႏိုင္ငံေတြမွာ က်ရွဳံးစျပဳေနၿပီ။
ပစၥႏၲရာဇ္ေတြမွာေတာ႔ ေကာက္ရိုးမ်ွင္နဲ႔ သံရည္ႀကိဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲ။

ဇင္ေဝေသာ္
Ref: World Order by Henry Kissinger

Post a Comment