ဟဲ... အားခ်ိန္ေတာင္ မရွိဘူး


ကစ္ဆင္းဂ်ားစာအုပ္ရယ္၊ လက္ရွိအေမရိကန္ေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတာရယ္၊ ဟဲ... အားခ်ိန္ေတာင္ မရွိဘူး သက္လား။ ဆရာကစ္ ေျပာတာေတြ တကယ္ျဖစ္ေနတာ။

Post a Comment