ျမန္မာျပည္က တံတားေတြ လမ္းေတြရဲ႕သက္တမ္း


တစ္။ ေနရာတိုင္းမွာ အိမ္သာေတြ ရွိေနရမယ္။ လူေတကိုလည္း အိမ္သာထဲမွာပဲ အေပါ့အပါးသြားဖို႔ ပညာေပးရမယ္။

ႏွစ္။ လူေတြၿပီးရင္ လူနဲ႔အနီးဆုံး ေခြးေတြ ေၾကာင္ေတြအတြက္ အိမ္သာေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ သူတို႔ကိုလည္း အိမ္သာထဲမွာပဲ သြားဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးရမယ္။

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္က တံတားေတြ လမ္းေတြရဲ႕သက္တမ္း သိသိသာသာႀကီး ရွည္လာလိမ့္မယ္။

Post a Comment