ခ္ခ္ ကဗ်ာ


စိတ္ေကာင္းေလး ဝင္တုန္း
ကိုယ့္ဘဝကို ဆယ္ဖီဆြဲလိုက္တယ္
ျပံဳးျပံဳးေလး
ကလစ္။

ဟင္ မဟုတ္ေသးပါဘူး
အက္ဒစ္ကို ႏွိပ္
မလိုတာေတြ ျဖတ္ေတာက္
ၿပီးေတာ့
Done.မလွေသးဘူး
အလင္းနဲ႔အေမွာင္
စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္ရေအာင္
ျပင္ထည့္လိုက္တယ္
ဟဲ မဆိုးေတာ့ဘူး။
Done.

ကိုယ့္ ဘဝ ဆယ္ဖီကို
ကိုယ့္ ေဝါေပၚတင္ထည့္လိုက္တယ္
လွေနခ်က္က
ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္
မမွတ္မိဘူး သက္လား
ခ္ခ္။


ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment