ဘိန္းပမာဏ


ဆ႐ာခင္ညြန္႔ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ ဘဝက ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ႔ ဘိန္းခင္းေတြ၊ မီးရွိဳ႕ျပလိုက္တဲ႔ ဖမ္းဆီးမိ ဘိန္းေတြ။
ျပသနာက ဖမ္းဆီးမိ ဘိန္းပမာဏက တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုပိုမ်ားေနျခင္းပဲ။
ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ အေတာ္ႏိုင္တဲ႔လူေတြ။

Post a Comment