အရွတိုက္တြင္ ညာလက္ျဖင္႔စတင္ၿပီး


ေမး။ ။ အစာေၾကခ်က္ျခင္း စစ္စတန္ကို ရွင္းျပပါ။

ေျဖ။ ။ အရွတိုက္တြင္ ညာလက္ျဖင္႔စတင္ၿပီး ဘယ္လက္ျဖင္႔ အဆုံးသတ္ေပးရသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။(အျခား တိုက္ေတြမွာေတာ႔မသိပါ)

Post a Comment