ကမၻာ႔သမိုင္း မမွားဘူးဆိုရင္ေပါ႔ေလ


ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကူးေျပာင္းဆဲ (ထရန္ဇစ္ရွင္း) ကာလထဲမွာ။
လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အကူးအေျပာင္းကို ရင္မဆိုင္ရေသးဘူး။
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းေအာင္ျမင္သြားရင္ ပထမဆုံး
တြန္႔ကနဲျဖစ္သြားမွာက ဘာသာေရးပုံသ႑ာန္ အကူးအေျပာင္းျဖစ္မယ္။
(ကမၻာ႔သမိုင္း မမွားဘူးဆိုရင္ေပါ႔ေလ)

Post a Comment