နားမလည္လို႔ စိတ္ညစ္စရာ မလို

အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာတာပါ။ တီဗြီမွာလာတဲ႔ တခ်ိဳ႕အင္တာဗ်ဴးေတြဆို တခါ တခါ ဘာေတြေျပာေနွမွန္းကို မသိဘူး။
ကိုယ္ကပဲ ၫံ႔ေသးတာလားဆိုၿပီး စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ တကယ္က သူတို ႔ေျပာတာေတြကလည္း ဆက္စပ္လို႔ မရတတ္ဘူး။
မယုံရင္ အေမရိကန္မေလး (Ms Caite Upton at the 2007 Miss Teen USA pageant.) ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး အေျဖကို ၾကည္႔ပါ။
လတ္တေလာ သုေသသနအရ အေမရိကန္ငါးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က အေမရိက တည္ေနရာကို ကမၻာ႔ ေျမပုံမွာ မရွာႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လို႔ ထင္ ပါသလဲ တဲ႔၊Question: “Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is?”

သူမ အေျဖက
Answer: “I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because, uh, some, uh, people out there in our nation don't have maps and, uh, I believe that our education like such as in South Africa and, uh, the Iraq, everywhere like such as, and, I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S., uh, or, uh, should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future.”

ကိုယ္က နားမလည္လိုက္တာ မဟုတ္ဘဲ နားလည္စရာလည္း မပါလာဘူး။

21/06/2013

Post a Comment