အေမရိကန္


နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝင္စတန္ေလာ့ဒ္ (Winston Lord) ေျပာသလို “အာရွသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ပိုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳသလို ပိုၿပိး လည္း ဂုဏ္ေမာက္လာၾကတယ္။ သူတို႔က တန္းတူဆက္ဆံေရးကို ေမ်ွာ္လင့္ ထားၾကၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း
“အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာလူစြာလို႔ မသတ္မွတ္ရင္ေတာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးထိန္း” လို႔ ယူဆေနၾက တယ္။

အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈထဲမွာရွိတဲ့ မရွိမျဖစ္အခ်က္ေတြက နိုင္ငံတကာ အေရး အခင္း ေတြၾကားမွာ လူစြာမဟုတ္ရင္ေတာင္ ကေလးထိန္းျဖစ္ဖို႔ အေမရိကန္ ကိုတြန္းပို႔ေနပါတယ္။
(ဟန္တင္တန္)

Post a Comment