ဖ်က္ပစ္လိုက္ရတဲ႔ ကြန္မင္႔တစ္ခုအတြက္ အေျဖ၁။ ကခ်င္သူပုန္ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ သူတို႔ဟာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား တိုင္းကို ကိုယ္စား မျပဳဘူး။ လက္ရွိအစိုးရကိုသေဘာမတူတဲ႔ ကခ်င္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳ တယ္။ ဒါကို ေယဘုယ် ကခ်င္သူပုန္လုိ႔႔ပဲေခၚတယ္။

၂။ ျမန္မာ႔အစိုးရဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ။
ျမန္မာလူထုက လြတ္လပ္စြာ တင္ေျမွာက္ထားတဲ႔ အစိုးရလား။ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သေဘာတူထားသလဲ။ ရွိေစ။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအစိုးဟာ ျမန္မာ႔အစိုးရသာျဖစ္တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေလးစားတယ္၊ ေလးစားခ်င္တယ္။

Post a Comment