ဒရက္စ္ကုတ္ဒ္


ဒရက္စ္ကုတ္ဒ္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးကိုေခၚတာ။
ကိုရီးယားဝတ္စုံေလာက္ေတာ႔ ဘုန္းဘုန္းတို႔ဝတ္စုံက ညီမေလး ေခၚလိုက္မယ္။
သီဟနာဒတို႔ ဒရက္စ္ကုတ္ဒ္က ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္လာခဲ႔ေပါ႔။

Post a Comment