(သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္ေရးထားတာ၊ လူေနာက္ႀကီး၊ ဟန္တင္တန္ကေတာ့ တဲ႔။)


ဟန္တင္တန္ကေတာ့ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈသေဘာတရားအရ အာဏာရွင္ အစိုး ရေတြထဲက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီ ေျခ လွမ္းျပင္ေရးအတြက္ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ တတ္တယ္ဆိုတာကို ထုတ္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။
1) အလယ္အလတ္(သမာသမတ္က်တဲ့) အုပ္စုဟာ အတိုက္အခံထဲက တစ္ယူသန္ အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းမႈလုပ္ေဆာင္ရသလို
2) တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲက မေလွ်ာ့တမ္းေခါင္းအမာစားၾကီးေတြနဲ႔ (သို႔) ေခါင္းအမာစားၾကီးေတြကို အတိုက္ အခံလုပ္ရင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းမႈ ျပဳ လုပ္ရပါတယ္။ ( Note 58 )

အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ထဲမွာ အနည္းဆံုးအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕၊ ဆက္ဆံေရးသံုးမ်ိဳး၊ မၾကာမၾကာဆက္ဆံေရး ေလးမ်ိဳးေတာင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကြဲ အႏၱရာယ္စည္းေၾကာင္း စစ္ပြဲေတြမွာ အနည္းဆံုးေျခာက္ဖြဲ႔၊ ဆက္ဆံေရး ( ၇ )မ်ိဳး ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိ ႏိုင္ငံေရးကစားပြဲျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ( See Figure 11-1 )

Post a Comment