ႏိုင္ငံေရးသမား


"ပညာရွင္ရဲ႕ သေဘာတရားေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားရဲ႕ လက္ေတြ႔ဆန္မႈနဲ႔ ကိုယ္ ခ်င္းစာတရားေတာ႔ ေရာထားမွရလိမ္႔မယ္။"(Timothy Garton Ash)
ပညာရွင္ေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္မလာတတ္သလို ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ဖို႔လည္း ပညာရွင္ျဖစ္ေနဖို႔ မလိုျပန္ဘူး။
"တကၠသိုလ္မွာ ပထမတန္းစားလူေတာ္ေတြက ပါေမာကၡႀကီးေတြျဖစ္သြားတယ္။
ဒုတိယတန္းစားေတြက စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ၊ စီအီးအိုေတြျဖစ္သြားတယ္။
တတိယတန္းစားေတြက အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာတယ္၊ မယုံမရွိပါနဲ႔၊ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ပါ။" (George W. Bush)
(ေဆာင္းပါးရွည္ေရးသင္႔တာ၊ လုံးဝအဆင္မေျပလို႔ ဗ်ာ)

Post a Comment