ေနရာလြဲေနေသာ ဝိေသသနပုဒ္


"အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကို ယုတ္နိမ့္စြာ ပစ္္မွား ရႈတ္ခ် ေစာ္ကားေသာ NLD ပါတီ မွ Htin Lin Oo (ထင္ လင္း ဦး) ေခြ ရ ပါ ၿပီ ။"
ဝိေသသနပုဒ္ ေနရာလြဲေနတယ္၊ ျဖစ္သင္႔တာက "NLD ပါတီ မွ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကို ယုတ္နိမ့္စြာ ပစ္္မွား ရႈတ္ခ် ေစာ္ကားေသာ Htin Lin Oo (ထင္ လင္း ဦး)" ပါ။
အခုဝိေသသနက NLD ေရွ႕မွာထားလိုက္ေတာ႔ ဝါးလုံးသိမ္းရိုက္သလို တစ္ပါတီ လုံးပါသြားတယ္။ စာေရးသူမွာ ဒီေစတနာမ်ိဳး မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။
ျမန္မာသဒၵါကိုေျပာတာပါ။ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္။

Post a Comment