ကုန္လြန္တာေတြေတာ့ ကုန္လြန္ပါေစေပါ့


အားတင္းထားစမ္းပါ အခ်စ္..က...ေလး...ရယ္....
ကုန္လြန္တာေတြေတာ့ ကုန္လြန္ပါေစေပါ့
လာမွာေတြကလည္း ရွိေသးတယ္.........

Post a Comment