**ဝိဘဇၨ ေဟဝန္**

ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ ရင္းႏွီးႂကြမ္းဝင္ရာမွ အစျပဳကာ ေကသ မုတၱိရြာ၊ ကာလာမ မ်ိဳးဆက္၊ ဝိဘဇၨဝါဒႏွင္႔ ဘုရားရွင္၏ ေခတ္မီေသာ ရပ္ တည္ခ်က္တို႔ အေနာက္မွာပင္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္
ဝိဘဇၨ=စူးစမ္းေဝဖန္၊ ပိုင္းျခား စီစစ္ဟူသည္
၁။ သူတပါးကို ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းလား
၂။ မိမိဘာသာ စီစစ္၍ လက္ခံျခင္းလား။
ေကသမုတၱိသုတ္ကေတာ႔ ဒုတိယ အဓိပၸါယ္ကို ပို၍ အားေပးေန သလို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ပထမလည္း ပါပါသည္။

ဒုတိယ သို႔ေသာ္
ဝိဘဇၨ=စူးစမ္းေဝဖန္၊ ပိုင္းျခား စီစစ္ဆို႐ာ၌
၁။ လံုေလာက္ေသာ ထိုထို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ
၂။ ခိုင္မာေသာ စာေပ၊ အေတြ႔အႀကံဳ
၃။ ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္ေသာ အျမင္
၄။ အလယ္အလတ္က်ေသာ သေဘာထားရပ္တည္မႈ
ဒါေတြရွိမွ ထို ဝိဘဇၨလည္း မွန္ေပလိမ္႔မည္။
(၁ ႏွင္႔ ၂ က ယေန႔ေခၚၾကသည္႔ Research သေဘာတရားျဖစ္ၿပီး
၃ ႏွင္႔ ၄ က Open-minded ျဖစ္ေနျခင္းသေဘာ ျဖစ္ေပသည္။)

တစ္ဆင္႔ျခင္း ျမင္႔လာေသာ မဂၤလသုတ္ေတာ္မွာေတာ႔
၁။ ကာေလန ဓမၼသာဝနာ (တရားနာ၊ ေလ႔လာဆည္းပူး) ၿပီးမွ
၂။ ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ (တရားေဆြးေႏြး၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခား) လုပ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ႔ရသည္။
လုံေလာက္ေသာ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အႀကံဳ စသည္မရွိေသးပဲ
ထိုထို ေဝဖန္စိစစ္မႈတို႔ မွန္ရန္မလြယ္ကူဟု ဆိုလိုေတာ္မူဟန္ရွိသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဝိဘဇၨဝါဒကို အားေပးေတာ္မူ၏။ ၅၀ ရာခိုင္းႏႈံး မွန္သည္ (ဟုထင္၏)
ထို႔အတူ ဝိဘဇၨၾကရန္ ဗဟုသုတႏွင္႔ အေတြ႔အႀကံဳရွိဖို႔လည္း လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပေတာ္မူ၏။ ရာႏႈံးျပည္႔ မွန္သည္ (ဟုထင္၏)

(05/06/2013)